Konsultacje

KSSK oferuje konsultacje w zakresie:

I. Wdrażania systemu


To najtrudniejsze zadanie, którego możemy się podjąć wspierani wieloletnim
doświadczeniem w wdrażaniu, utrzymywaniu i audytowaniu systemów
zarządzania jakością. Audytowaniu w kraju i za granicą w imieniu różnych
wiodących jednostek certyfikujących, co jest wartością nie do przecenienia.


A. W ramach działań objętych wdrożeniem systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy

IATF 16949:2016 zostaną przeprowadzone przez KSSK następujące prace:


 1. Analiza istniejącego systemu pod kątem zgodności z wymaganiami IATF 16949:2016.
 2. Wspólne z Zamawiającym opracowanie koncepcji systemu zarządzania jakością.
 3. Pomoc w opracowaniu dokumentacji procesów w systemie (opcja).
 4. Weryfikacja połączona z korektą zastosowanych rozwiązań procesowych i systemowych.
 5. Badanie adekwatności wymaganych przez IATF  udokumentowanych procesów.
 6. Weryfikacja poprawności dokumentowania procesów.
 7. Okresowy przegląd rozwiązań systemowych.
 8. Analiza metod monitorowania i pomiarów procesów.
 9. Ogólna ocena stopnia przygotowania systemu do procesu certyfikacji.

B. W ramach dodatkowych działań (lecz również bardzo istotnych ) zalecane jest
przeprowadzenie:


 1. Szkolenia dla najwyższego kierownictwa ( 0.5 - 1 dnia )
 2. Szkolenia zapoznawczego z wymaganiami normy 16949:2016 (min.2 dni)
 3. Szkolenia otwartego dla audytorów wewnętrznych IATF 16949:2016 dostarczanego przez KSSK.

C. Dodatkowe sugestie dotyczące sposobu realizacji projektu:
- założeniem metodologicznym jest opracowywanie elementów systemu przez pracowników
Państwa organizacji przy doradczo-korygującej roli KSSK


D. Wdrożenia mogą również obejmować systemy ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z stosownymi wymaganiami krajowymi i
zagranicznymi (ISO 14001 , OHSAS 18001, PN 18001) .


Powyższe umożliwia skuteczną, a nie sztuczną, bo wynikającą z braku
doświadczenia, integrację systemów prowadzącą do ułatwień w jego zarządzaniu i
obniżenia związanych z tym kosztów.
II. Doskonalenia działającego/certyfikowanego systemu


Doskonalenie jest wymaganiem dla systemów. KSSK poprzez wieloletnią znajomość
niedostatków ich praktycznego działania i doświadczenie w wymaganiach jakie
powinny spełniać może podjąć się najtrudniejszego zadania polegającego na
doradztwie w powyższym zakresie. Są to usługi zaprojektowane dla i adresowane do
indywidualnych klientów, którzy w sprawnie działających systemach potrafią dostrzec
źródło sukcesu biznesowego, a nie tylko spełnienie formalnych wymagań.III. Metodologii prowadzenia audytów 1-szej (wewnętrznych) i 2-giej strony (np. u dostawców)


Usprawnienie dotychczas stosowanych metod audytowania z szczególnym naciskiem
na ich skuteczność i wartość dodaną dla organizacji.